Obec klokočná


 
 
              
 
              
 
              
 
   

Aktuality

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Starosta obce informuje občany obce Klokčná, že se volby do Zastupitelstva Středočeského kraje budou konat ve dnech 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin ve volební místnosti na Obecním úřadě Klokočná.
Nařízení státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu, kterým vymezuje ochranné pásmo v katastrálním území vyjmenovaných obcí. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel v Jevanech, KÚ 659312.
"Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná – III. etapa“ Obec Klokočná vlastní budovu bývalé hasičské zbrojnice postavené v 60. letech minulého století. Objekt vykazuje podprůměrnou údržbu a je z hlediska stavebně technických a hygienických předpisů vhodný pouze ke skladovacím účelům. Stavebními úpravami bude umožněno jiné využití a to na zázemí pro zájmovou a kulturně sportovní činnost mladých rodin s dětmi, tak i různých spolků v obci. Uvnitř objektu vznikne klubovna, sociální zařízení, šatna s čajovou kuchyňkou a zádveří.
Realizace Projektu bude probíhat ve třech etapách:
  • I. etapa zahrnovala hrubé stavební práce a výměnu oken a byla dokončena v květnu 2016
  • Ve II. etapě byly provedeny veškeré úpravy vnitřních povrchů. vnitřní kanalizace a vodovod, osazení zařizovacích předmětů a kuchyňské linky, montáž vnitřních parapetů, pokládka dlažeb a PVC, obklady stěn, elektroinstalace a výmalby. Dále bylo provedeno zateplení podstřeší, výměna střešní krytiny a krovu a hromosvod.
  • III. etapa je předmětem tohoto výběrového řízení bude zahrnovat provedení ETICS a oplechování vnějších parapetů oken a časově bude realizována po zajištění finančních prostředků.
V souladu s ustanovením § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, starosta obce s t a n o v u j e pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016, minimální počet členů okrskové volební komise takto:
okrsková volební komise pro volební okrsek č.1 je 6 členů.
BIOpopelnice a jejich distribuce občanům Klokočné
V průběhu měsíce března 2016 budou občanům obce Klokočná, kteří mají zaplacen poplatek za popelnici na směsný odpad, poskytovány sběrné nádoby na bioodpad o objemu 240 l.
Umístění 2 kontejnerů na bioodpad u hřiště u lesa
U mezideponie kompostárny u hřiště u lesa jsou umístěny dva kontejnery na bioodpad - BIOkontejnery. Kontejnery jsou určeny pro svoz biologického odpadu vzniklého z údržby veřejných prostranství obce i ze zahrad občanů a jiných ploch pokrytých vegetací.
Svoz bioodpadu ze zahrad
Občané obce Klokočná mohou využít možnosti svozu bioodpadu ze svých zahrad, který zajišťují TS Struhařov.
Zasílání informačních zpráv od OÚ Klokočná
Chcete být lépe a rychleji informováni o aktuálním dění v obci (např. kulturní a sportovní události), novinkách obecního úřadu (např. veřejná zasedání, komunální odpad), náhlých a mimořádných situacích (poruchy vodovodního řadu, šetření vodou apod.)? Máte-li zájem, sdělte, prosím, své telefonní číslo a/nebo emailovou adresu na příslušném formuláři buď osobně v úředních hodinách na obecním úřadě nebo emailem na adresu: obec@klokocna.eu.
Poskytování dotací z rozpočtu obce Klokočná
Pro získání dotace z rozpočtu obce Klokočná je třeba se nově řídit Směrnicí č. 4/2015.
Poplatky za popelnice na rok 2016 lze uhradit v pokladních hodinách každou středu od 19:00.
Svoz 1 x týden  2 200,- Kč
Svoz 1 x 14 dní  1 510,- Kč
Svoz 1 x měsíc  1 050,- Kč
Svoz sezónní  1 895,- Kč
pozn. Stará známka z roku 2015 platí do konce února 2016.
Turistické informační centrum v Mnichovicích poskytuje občanům Mnichovic a přilehlých obcí některé služby MÚ Mnichovice i v sobotu a zajišťuje pečovatelské služby.
Klokočná je jednou z nejvýše položených obcí v kraji, ze které je nádherný výhled do okolí. Díky minimální dotčenosti moderní výstavbou si zachovala stále ještě vesnický ráz.
Ze severu je lemována rozsáhlými lesy, které v létě poskytují rozličné možnosti pro pěší, jezdce na koních i cyklisty a v zimě pro běžkaře. Na východ, přes Vysoký les, mezi Svojeticemi, Struhařovem, Černými Voděrady a Jevany, se rozkládají Voděradské bučiny, kde se můžete toulat rozsáhlou chráněnou přírodní rezervací. A vydáte-li se na jih, otevře se vám nádherný pohled na Čerčanský chlum a celé Posázaví a bude-li dobrá viditelnost, dohlédnete až na Blaník.
Kalendář akcí v Klokočné a okolí